fantasya | 2008-04-13 Sunday | Comment

2008-04-13_fantasya.jpg
k770i   sky   yellow